El Casal d’Olesa, en cumpliment amb l’establert en la llei Orgánica 15/1999, de 13 de decembre, de Protecció de Dades de Carácter Personal, informa als usuaris de que les seves dades personals no serán utilitzades amb finalitat comercial, ni cedits a tercers sense l’autorització explicita de la persona afectada.

La informació que rep el Casal d’Olesa, dels usuaris d’aquest lloc web, a través dels formularis, és tractada amb la màxima confidencialitat.

En el cas del formulari de contacte, aquesta informació és utilitzada exclusivament per respondre a les qüestions plantejades.

En el cas del formulari de reserva d’entrades, aquesta informació és utilitzada exclusivament amb la finalitat de tramitar l’esmentada reserva.

La informació rebuda no s’utilitzara per a cap altre finalitat.

Els usuaris del Casal d’Olesa podrán en tot moment exercir el seu dret d’acces, rectificació, cancelació i oposició, comunicán-ho per escrit a la nostra direcció de correo electrónic: comunicacio@casalolesa.cat